Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat : a www.tonyphoto.hu a Best Of Party Service Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 2. VI. em. 54., cégjegyzékszáma: 01-09-979450, adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-60080/2012, a továbbiakban: Társaság) által működtetett internetes lap.

A Társaság minden olyan adatot személyes adatnak minősít, mely a www.tonyphoto.hu internetes lap látogatása során feltöltésre kerül. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak.

Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím.

A www.tonyphoto.hu internetes lapra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló;
  2. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről;
  3. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

Az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy felhasználói vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

Felhasználók

 A www.tonyphoto.hu internetes lapon történő regisztrálás előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

  • Név
  • Telefonszám
  • E-mail cím

A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

A fenti adatok megadásával és a www.tonyphoto.hu internetes lapon történő regisztrálással a felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak a jelen szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Társaság által, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá (iii) hogy a Társaság a felhasználót piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából telefonszámán, postai címén, avagy e-mail címén közvetlenül megkeresse.

A feltöltött személyes adatokat a Társaság a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Társaság jogszabályi kötelezettsége. A felhasználó személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság azokat a cégcsoportjába tartozó kapcsolódó vállalatainak, továbbá megbízható harmadik személyeknek, mint alvállalkozóinak vagy megbízottjainak a jelen szabályzatban meghatározott célok megvalósítása érdekében átadja.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a felhasználókkal fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A felhasználók az adataik megadásával, illetve regisztrációjukkal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel felkeresse. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható leiratkozással. A hozzájárulás visszavonható továbbá a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

Látogatók

A www.tonyphoto.hu internetes lapra látogatók különféle adatai, többek között az IP címük és további forgalmi adatok rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Társaság azonosíthassa. Ezen adatokat a Társaság csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatottsága mérése.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A felhasználó a www.tonyphoto.hu lapra történő látogatásával hozzájárul személyes adatainak adatfeldolgozás céljából a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó számára történő továbbadásához.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését leiratkozással.

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

A Társaság az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a www.tonyphoto.hu internetes lapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba Társaságunkkal.

Az Adatvédelmi szabályzat 2016. május 24. napján lép hatályba.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú módosítására.

Kapcsolatfelvétel

Kérj ajánlatot most, mert amíg gondolkozol elviszi más a dátumot!

Szakmai tagságaim

Kövess bátran!